Τα σημαντικότερα σημεία

 • Σταθερός Κύκλος εργασιών σε σχέση με το προηγούμενο έτος: Μείωση στο τομέα των PC, που αντισταθμίστηκε      από την αύξηση στους τομείς data center, Internet of Things (IoT) και non-volatile memory
 • Λειτουργικά κέρδη $2.6 δις, αύξηση 4 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος
 • Το Data Center Group πραγματοποίησε κύκλο εργασιών $3.7 δις, σημειώνοντας 19 τοις εκατό αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το Internet of Things Group πραγματοποίησε κύκλο εργασιών $533 εκατομμύρια, σημειώνοντας 11 τοις εκατό αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος

Αθήνα 15 Απριλίου, 2015 –H Intel ανακοίνωσε στις 14 Απριλίου κύκλο εργασιών $12.8 δις για το πρώτο τρίμηνο, λειτουργικά κέρδη $2.6 δις, καθαρά κέρδη $2.0 δις και κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,41 δολάρια. Η εταιρεία είχε έσοδα περίπου $4.4 δις από λειτουργικές δραστηριότητες, κατέβαλε μερίσματα $1.1 δις και χρησιμοποίησε $750 εκατομμύρια για την επαναγορά 21 εκατομμυρίων μετοχών.

«Ο κύκλος εργασιών κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, με διψήφια αύξηση στα τμήματα data center, IoT και memory, αντισταθμίζοντας τη χαμηλότερη από την προσδοκόμενη ζήτηση στους επιτραπέζιους υπολογιστές για επιχειρησιακές ανάγκες», δήλωσε ο CEO της Intel Brian Krzanich. «Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν τη σπουδαίοτητα της συνέχισης εκτέλεσης της αναπτυξιακής στρατηγικής μας.»

 • Βασικές οικονομικές πληροφορίες και τάσεις στις επιχειρηματικές μονάδες για το πρώτο τρίμηνο
 • Τα έσοδα του Client Computing Group διαμορφώθηκαν στα $7.4 δις, σημειώνοντας μείωση 16 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση 8 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
 • Τα έσοδα του Data Center Group διαμορφώθηκαν στα $3.7 δις, σημειώνοντας μείωση 10 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 19 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
 • Τα έσοδα του Internet of Things Group διαμορφώθηκαν στα $533 εκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση 10 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 11 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα έσοδα από τους τομείς λογισμικού και υπηρεσιών (services operating), διαμορφώθηκαν στα $534 εκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση 4 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση 3 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επιχειρηματική προοπτική
Στην επιχειρηματική προοπτική της Intel δεν περιλαμβάνονται πιθανές επιπτώσεις από επιχειρηματικές κινήσεις, εξαγορές, αποεπενδύσεις ή άλλες επενδύσεις που ενδέχεται να ολοκληρωθούν μετά τις 14 Απιρλίου.

Q2 2015

 • Κύκλος Εργασιών: $13.2 δις, συν ή πλην $500 εκατομμύρια
 • Ποσοστό μικτού κέρδους: 62 τοις εκατό, συν ή πλην 2 ποσοστιαίες μονάδες
 • Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης
 • Δαπάνες αναδιάρθρωσης: περίπου $120 εκατομμύρια.
 • Αποσβέσεις άυλων στοιχείων που σχετίζονται με εξαγορές: περίπου $60 εκατομμύρια.
 • Επιπτώσεις από επενδύσεις σε μετοχές και τόκους και άλλα: περίπου $60 εκατομμύρια καθαρά κέρδη
 • Αποσβέσεις: περίπου $2.0 δις.
 • Φορολογικός συντελεστής: περίπου 20 τοις εκατό.

Συνολικό έτος 2015

 • Κύκλος εργασιών: περίπου  σταθερός
 • Ποσοστό μικτού κέρδους: 61 τοις εκατό συν ή πλην 2 ποσοστιαίες μονάδες
 • Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης  συν δαπάνες για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές:περίπου $19.7 δις, συν ή πλην      $400 εκατομμύρια.
 • Αποσβέσεις άυλων στοιχείων που σχετίζονται με εξαγορές: περίπου $250 εκατομμύρια.
 • Αποσβέσεις: $8.0 δις, συν ή πλην $100 εκατομμύρια.
 • Φορολογικός συντελεστής: περίπου 25 τοις εκατό για το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο.
 • Κεφαλαιουχικές δαπάνες πλήρους έτους: $8.7 δις, συν ή πλην $500 εκατομμύρια

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της Intel και τις Επιχειρηματικές Προοπτικές, παρακαλούμε δείτε το σχόλιο του CFO στο: www.intc.com/results.cfm.

Αποτίμηση της Επιχειρηματικής Προοπτικής

Οι εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική προοπτική (Business Outlook) της Intel ανακοινώνονται στη διεύθυνση intc.com και μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημοσίως ή κατ’ ιδίαν σε συναντήσεις με επενδυτές ή άλλους. Οι εκτιμήσεις αυτές ισχύουν μέχρι και την 12η Ιουνίου την ώρα κλεισίματος των επιχειρήσεων, εκτός αν υπάρξει αναθεώρηση νωρίτερα. Εξαιρούνται οι εκτιμήσεις αναφορικά με τις αποσβέσεις άυλων παγίων λόγω εξαγορών, με τις επενδύσεις σε μετοχές και τα έσοδα από τόκους, καθώς και με το φορολογικό συντελεστή, οι οποίες ισχύουν μέχρι και τις 21 Απριλίου. Η Intel δεν θα προβεί σε καμία ανακοίνωση (Quiet Period) από το τέλος της 12ης Ιουνίου έως την ημερομηνία ανακοίνωσης των επίσημων αποτελεσμάτων του δευτέρου τριμήνου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουλίου. Στο διάστημα αυτό, όλες οι εκτιμήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δήλωση εμπεριέχει αναφορές σε μελλοντικές εκτιμήσεις (forward-looking statements), σε ανακοινώσεις της εταιρείας ή στις αναφορές για την επιτροπή κεφαλαιαγοράς (SEC), θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν μόνο ιστορική αξία και ότι αναφέρονται αποκλειστικά στα δεδομένα που ίσχυαν πριν την έναρξη της περιόδου στην οποία δεν πραγματοποιούνται ανακοινώσεις (Quiet Period) και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση από την εταιρεία.

Παράγοντες κινδύνου
Οι παραπάνω δηλώσεις και οποιεσδήποτε άλλες σε αυτό το έγγραφο, αναφέρονται σε σχέδια και προσδοκίες για το δεύτερο τρίμηνο, το έτος και το μέλλον, είναι δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων που εμπεριέχουν έναν αριθμό κινδύνων και αβεβαιοτήτων. Λέξεις όπως «εκτιμά», «αναμένει», «προσδοκά», «σχεδιάζει», «πιστεύει», «αναζητεί», «αποτιμά», «πιθανώς», «θα» και σχετικές, δηλώνουν εκτιμήσεις για μελλοντικές προσδοκίες. Δηλώσεις που αναφέρονται ή βασίζονται σε προβλέψεις, αβέβαια γεγονότα ή υποθέσεις, επίσης χαρακτηρίζουν δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων.

Πλήθος παραγόντων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα της Intel και αποκλίσεις από τις τρέχουσες εκτιμήσεις της Intel σχετικά με τέτοιους παράγοντες, ενδέχεται να καταστήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα σημαντικά διαφορετικά από αυτά που εκφράζονται σε αυτές τις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Η Intel, επί του παρόντος, θεωρεί τους παρακάτω, σημαντικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές σχετικά με τις προσδοκίες της εταιρείας.

H ζήτηση για τα προϊόντα της Intel είναι εξαιρετικά μεταβλητή. Η ζήτηση ενδέχεται να είναι διαφορετική από τις εκτιμήσεις της Intel, λόγω ενός αριθμού παραγόντων, μεταξύ των οποίων αλλαγές στις επιχειρηματικές και οικονομικές συνθήκες, αποδοχή των πελατών σχετικά με τα προϊόντα της Intel και των ανταγωνιστών της, περιορισμοί στη διανομή και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τους πελάτες, αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες των πελατών, στις οποίες περιλαμβάνονται και ακυρώσεις παραγγελιών και αλλαγές στα επίπεδα παρακαταθηκών των πελατών.

 • Το ποσοστό μικτού κέρδους ενδέχεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τις προβλέψεις με βάση το βαθμό αξιοποίησης, τις αλλαγές στις μεθόδους απογραφής των εμπορευμάτων και μεταβολές σχετικά με την εισαγωγή των προϊόντων προς πώληση, αλλαγές στα επίπεδα εσόδων, το μίγμα προϊόντων ανά κατηγορία, το χρόνο και την εκτέλεση της παραγωγικής διαδικασίας και τα σχετικά κόστη, τα κόστη εισαγωγής, το πλεόνασμα ή την έλλειψη προϊόντων, αλλαγές στο κόστος μονάδων, ατέλειες ή διακοπές στην προμήθεια υλών και πόρων και το επίπεδο ποιότητας και   απόδοσης της κατασκευαστικής διαδικασίας. Μεταβολές στο ποσοστό μικτού κέρδους επηρεάζονται επίσης από τη χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των νέων  προϊόντων της Intel και τις σχετικές δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες marketing και τη δυνατότητα της Intel να ανταποκρίνεται γρήγορα στις τεχνολογικές εξελίξεις και να εισάγει νέα προϊόντα ή να ενσωματώνει νέα χαρακτηριστικά σε υφιστάμενα προϊόντα, γεγονότα που ενδέχεται να  οδηγήσουν στην αναδιάρθρωση και την απαξίωση περιουσιακών στοιχείων της  εταιρείας.
 • Τα αποτελέσματα της Intel θα μπορούσαν να θιγούν από δυσμενείς οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και  φυσικές συνθήκες ή βλάβες σε υποδομές στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Intel, οι πελάτες ή οι προμηθευτές της, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών συγκρούσεων και άλλων κινδύνων σχετικών με την ασφάλεια, φυσικές καταστροφές, δυσλειτουργίες/βλάβες υποδομών, προβλήματα υγείας και τις διακυμάνσεις στις τιμές συναλλάγματος. Τα αποτελέσματα ενδέχεται επίσης να θιγούν από επίσημη ή άτυπη επιβολή από χώρες νέων ή αναθεωρημένων κανονισμών για εξαγωγές ή / και εισαγωγές και κανονισμούς      που διέπουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
 • Η Intel λειτουργεί σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο, που χαρακτηρίζεται από ένα υψηλό ποσοστό      από κόστη τα οποία είναι σταθερά ή εξαιρετικά δύσκολο να μειωθούν βραχυπρόθεσμα.
 • Το ποσό, το χρονοδιάγραμμα και η εκτέλεση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών της Intel θα μπορούσε να επηρεαστεί από τις αλλαγές στις προτεραιότητες της Intel για τη χρήση των μετρητών, όπως λειτουργικές δαπάνες, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές, καθώς και λόγω των αλλαγών στις ταμειακές ροές της εταιρείας και τις αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία.
 • Η εκτίμηση του συντελεστή φορολογίας βασίζεται στην τρέχουσα φορολογική νομοθεσία και στα εκτιμώμενα έσοδα. Ο συντελεστής φορολογίας ενδέχεται να επηρεαστεί από διεθνείς κανονισμούς σχετικά με το ποιά κέρδη λογίζονται ως επιτευχθέντα και φορολογητέα, μεταβολές στις εκτιμήσεις των πιστώσεων, των οφειλών και των κρατήσεων, την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους από τις διάφορες φορολογικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής των τόκων και των κυρώσεων και την πιθανότητα τακτοποίησης  αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
 • Κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις σε μετοχές και τόκους και άλλα, μπορεί να διαφέρουν από τις προσδοκίες ανάλογα με κέρδη ή ζημίες από την πώληση, ανταλλαγή, μεταβολή της εύλογης αξίας ή απόσβεση του χρέους και των επενδύσεων ιδίων κεφαλαίων, τα επιτόκια, τα ταμειακά διαθέσιμα και μεταβολές στην εύλογη αξία των μέσων παραγωγής.
 • Προϊοντικές ατέλειες ή αβλεψίες (αποκλίσεις από τις δημοσιευμένες προδιαγραφές) ενδέχεται να έχουν επίπτωση στα έξοδα, τον κύκλο εργασιών και την φήμη της εταιρείας.
 • Τα αποτελέσματα της Intel θα μπορούσαν να επηρεαστούν από την άσκηση προσφυγών ή ρυθμιστικά θέματα που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία, τους μετόχους, τους καταναλωτές, την αντιμονοπωλιακή πολιτική, ζητήματα αποκάλυψης και άλλα θέματα. Μια δυσμενής απόφαση θα μπορούσε να περιλαμβάνει χρηματικές αποζημιώσεις ή δικαστική εντολή που απαγορεύει στην Intel την κατασκευή ή την πώληση ενός ή περισσοτέρων προϊόντων, αποκλείοντας συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές, που επηρεάζουν την ικανότητα της Intel να σχεδιάζει τα προϊόντα της ή που απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση, όπως η χορήγηση υποχρεωτικών αδειοδοτήσεων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Τα αποτελέσματα της Intel θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος των εξαγορών και εκποιήσεων
 • Μια λεπτομερής συζήτηση αυτών και άλλων παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Intel, περιλαμβάνεται στις ανακοινώσεις SEC της Intel, συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης έκθεσης της εταιρείας σύμφωνα με τη Φόρμα 10-Q και 10-Κ.

Παρουσίαση κερδών στο Διαδίκτυο

Η Intel πραγματοποίησε δημόσιο webcast στις 14:00 PDT στις 14 Απριλίου στην ιστοσελίδα επενδυτικών σχέσεων στο www.intc.com . Μια επαναληπτική εκπομπή και δυνατότητα λήψης σε MP3 είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα.
Η Intel σχεδιάζει να παρουσιάσει τα κέρδη της για το δεύτερο τρίμηνο του 2015 στις 15 Ιουλίου. Αμέσως μετά την παρουσίαση των κερδών, η εταιρεία σχεδιάζει να δημοσιεύσει ένα σχόλιο του Stacy J. Smith, εκτελεστικού αντιπροέδρου και γενικού οικονομικού διευθυντή (CFO), στο www.intc.com/results.cfm. Μια δημόσια παρουσίαση των κερδών της Intel μέσω Διαδικτύου θα ακολουθήσει στις 14:00 PDT στο www.intc.com.

Comments are closed.