Τα σημαντικότερα σημεία

 • Συνολικός κύκλος εργασιών στα $13,2 δις, σύμφωνος με τις προβλέψεις, μικτό περιθώριο κέρδους 62,5%, ελαφρώς καλύτερο των εκτιμήσεων.
  • Το Client Computing Group πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους $7,5 δις, που αποτελεί διαδοχική αύξηση τριμήνου 2% και μείωση 14% από το προηγούμενο έτος.
  • Το Data Center Group σημείωσε κύκλο εργασιών $3,9 δις, που αποτελεί διαδοχική αύξηση τριμήνου 5% και αύξηση 10% από το προηγούμενο έτος.
  • Τα έσοδα του Internet of Things Group ανήλθαν σε $559 εκατ. σημειώνοντας άνοδο 5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
  • Ο κύκλος εργασιών των λειτουργικών τομέων software και υπηρεσιών ανήλθε στα $534 εκατ., παραμένοντας σταθερός σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και σημειώνοντας πτώση 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
 • Έτοιμοι για παραγωγή οι επεξεργαστές 6ης γενιάς της Intel, Intel® Core™ (“Skylake”), οι οποίοι θα προσφέρουν συναρπαστικές εμπειρίες, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015.

Αθήνα 16 Ιουλίου, 2015 – H Intel ανακοίνωσε στις 15 Ιουλίου κύκλο εργασιών $13,2 δις για το δεύτερο τρίμηνο, λειτουργικά κέρδη $2,9 δις, καθαρά κέρδη $2,7 δις και κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,55 δολάρια. Η εταιρεία είχε έσοδα περίπου $3,4 δις από λειτουργικές δραστηριότητες, κατέβαλε μερίσματα $1,1 δις και χρησιμοποίησε $697 εκατομμύρια για την επαναγορά 22 εκατομμυρίων μετοχών.

«Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αντικατοπτρίζουν το μετασχηματισμό μας, καθώς η ανάπτυξή μας στο data center, τη μνήμη και τον κλάδο του IoT, αποτέλεσαν περισσότερο από το 70 τοις εκατό των λειτουργικών μας κερδών και βοήθησαν στην αντιμετώπιση μιας ανταγωνιστικής αγοράς στον χώρο των PC», δήλωσε ο CEO της Intel, Brian Krzanich.

«Συνεχίζουμε πεπεισμένοι για τη στρατηγική ανάπτυξης που έχουμε επιλέξει και εστιάζουμε στην καινοτομία και την εκτέλεση. Αναμένουμε ότι οι ανακοινώσεις των Skylake και των Microsoft Windows® 10, καθώς και νέα OEM συστήματα θα φέρουν ενθουσιασμό στο client computing, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015.»

Επιχειρηματική προοπτική
Στην επιχειρηματική προοπτική της Intel δεν περιλαμβάνονται πιθανές επιπτώσεις από επιχειρηματικές κινήσεις, εξαγορές, αποεπενδύσεις ή άλλες επενδύσεις που ενδέχεται να ολοκληρωθούν μετά τις 15 Ιουλίου.

Q3 2015

 • Κύκλος Εργασιών: $14,3 δις, συν ή πλην $500 εκατομμύρια
 • Ποσοστό μικτού κέρδους: 63 τοις εκατό, συν ή πλην 2 ποσοστιαίες μονάδες
 • Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης συν δαπάνες για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: περίπου $4,9 δις
 • Δαπάνες αναδιάρθρωσης: περίπου $175 εκατομμύρια.
 • Αποσβέσεις άυλων στοιχείων που σχετίζονται με εξαγορές: περίπου $70 εκατομμύρια.
 • Επιπτώσεις από επενδύσεις σε μετοχές και τόκους και άλλα: περίπου $100 εκατομμύρια καθαρά κέρδη
 • Αποσβέσεις: περίπου $2,0 δις.

Συνολικό έτος 2015

 • Πτώση εσόδων σε ποσοστό περίπου 1%
 • Ποσοστό μικτού κέρδους: 61,5 τοις εκατό συν ή πλην 2 ποσοστιαίες μονάδες
 • Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης συν δαπάνες για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: περίπου $19,8 δις, συν ή πλην $100 εκατομμύρια.
 • Αποσβέσεις άυλων στοιχείων που σχετίζονται με εξαγορές: περίπου $265 εκατομμύρια.
 • Αποσβέσεις: $7,9 δις, συν ή πλην $100 εκατομμύρια.
 • Φορολογικός συντελεστής: περίπου 26 τοις εκατό για το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο.
 • Κεφαλαιακές δαπάνες πλήρους έτους: $7,7 δις, συν ή πλην $500 εκατομμύρια

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της Intel και τις Επιχειρηματικές Προοπτικές, παρακαλούμε δείτε το σχόλιο του CFO στο: www.intc.com/results.cfm.

Αποτίμηση της Επιχειρηματικής Προοπτικής

Οι εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική προοπτική (Business Outlook) της Intel ανακοινώνονται στη διεύθυνση intc.com και μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημοσίως ή κατ’ ιδίαν σε συναντήσεις με επενδυτές ή άλλους. Οι εκτιμήσεις αυτές ισχύουν μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου την ώρα κλεισίματος των επιχειρήσεων, εκτός αν υπάρξει αναθεώρηση νωρίτερα. Εξαιρούνται οι εκτιμήσεις αναφορικά με τις αποσβέσεις άυλων παγίων λόγω εξαγορών, με τις επενδύσεις σε μετοχές και τα έσοδα από τόκους, καθώς και με το φορολογικό συντελεστή, οι οποίες ισχύουν μέχρι και τις 22 Ιουλίου. Η Intel δεν θα προβεί σε καμία ανακοίνωση (Quiet Period) από το τέλος της 11ης Σεπτεμβρίου έως την ημερομηνία ανακοίνωσης των επίσημων αποτελεσμάτων του δευτέρου τριμήνου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 13 Οκτωβρίου. Στο διάστημα αυτό, όλες οι εκτιμήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δήλωση εμπεριέχει αναφορές σε μελλοντικές εκτιμήσεις (forward-looking statements), σε ανακοινώσεις της εταιρείας ή στις αναφορές για την επιτροπή κεφαλαιαγοράς (SEC), θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν μόνο ιστορική αξία και ότι αναφέρονται αποκλειστικά στα δεδομένα που ίσχυαν πριν την έναρξη της περιόδου στην οποία δεν πραγματοποιούνται ανακοινώσεις (Quiet Period) και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση από την εταιρεία.

Παράγοντες κινδύνου
Οι παραπάνω δηλώσεις και οποιεσδήποτε άλλες σε αυτό το έγγραφο, αναφέρονται σε σχέδια και προσδοκίες για το δεύτερο τρίμηνο, το έτος και το μέλλον, είναι δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων που εμπεριέχουν έναν αριθμό κινδύνων και αβεβαιοτήτων. Λέξεις όπως «εκτιμά», «αναμένει», «προσδοκά», «σχεδιάζει», «πιστεύει», «αναζητεί», «αποτιμά», «πιθανώς», «θα» και σχετικές, δηλώνουν εκτιμήσεις για μελλοντικές προσδοκίες. Δηλώσεις που αναφέρονται ή βασίζονται σε προβλέψεις, αβέβαια γεγονότα ή υποθέσεις, επίσης χαρακτηρίζουν δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων.

Πλήθος παραγόντων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα της Intel και αποκλίσεις από τις τρέχουσες εκτιμήσεις της Intel σχετικά με τέτοιους παράγοντες, ενδέχεται να καταστήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα σημαντικά διαφορετικά από αυτά που εκφράζονται σε αυτές τις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Η Intel, επί του παρόντος, θεωρεί τους παρακάτω, σημαντικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές σχετικά με τις προσδοκίες της εταιρείας.

 • H ζήτηση για τα προϊόντα της Intel είναι εξαιρετικά μεταβλητή. Η ζήτηση ενδέχεται να είναι διαφορετική από τις εκτιμήσεις της Intel, λόγω ενός αριθμού παραγόντων, μεταξύ των οποίων αλλαγές στις επιχειρηματικές και οικονομικές συνθήκες, αποδοχή των πελατών σχετικά με τα προϊόντα της Intel και των ανταγωνιστών της, περιορισμοί στη διανομή και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τους πελάτες, αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες των πελατών, στις οποίες περιλαμβάνονται και ακυρώσεις παραγγελιών και αλλαγές στα επίπεδα παρακαταθηκών των πελατών.
 • Το ποσοστό μικτού κέρδους ενδέχεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τις προβλέψεις με βάση το βαθμό αξιοποίησης, τις αλλαγές στις μεθόδους απογραφής των εμπορευμάτων και μεταβολές σχετικά με την εισαγωγή των προϊόντων προς πώληση, αλλαγές στα επίπεδα εσόδων, το μίγμα προϊόντων ανά κατηγορία, το χρόνο και την εκτέλεση της παραγωγικής διαδικασίας και τα σχετικά κόστη, τα κόστη εισαγωγής, το πλεόνασμα ή την έλλειψη προϊόντων, αλλαγές στο κόστος μονάδων, ατέλειες ή διακοπές στην προμήθεια υλών και πόρων και το επίπεδο ποιότητας και απόδοσης της κατασκευαστικής διαδικασίας. Μεταβολές στο ποσοστό μικτού κέρδους επηρεάζονται επίσης από τη χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των νέων προϊόντων της Intel και τις σχετικές δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες marketing και τη δυνατότητα της Intel να ανταποκρίνεται γρήγορα στις τεχνολογικές εξελίξεις και να εισάγει νέα προϊόντα ή να ενσωματώνει νέα χαρακτηριστικά σε υφιστάμενα προϊόντα, γεγονότα που ενδέχεται να οδηγήσουν στην αναδιάρθρωση και την απαξίωση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
 • Τα αποτελέσματα της Intel θα μπορούσαν να θιγούν από δυσμενείς οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και φυσικές συνθήκες ή βλάβες σε υποδομές στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Intel, οι πελάτες ή οι προμηθευτές της, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών συγκρούσεων και άλλων κινδύνων σχετικών με την ασφάλεια, φυσικές καταστροφές, δυσλειτουργίες/βλάβες υποδομών, προβλήματα υγείας και τις διακυμάνσεις στις τιμές συναλλάγματος. Τα αποτελέσματα ενδέχεται επίσης να θιγούν από επίσημη ή άτυπη επιβολή από χώρες νέων ή αναθεωρημένων κανονισμών για εξαγωγές ή / και εισαγωγές και κανονισμούς που διέπουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
 • Η Intel λειτουργεί σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο, που χαρακτηρίζεται από ένα υψηλό ποσοστό από κόστη τα οποία είναι σταθερά ή εξαιρετικά δύσκολο να μειωθούν βραχυπρόθεσμα.
 • Το ποσό, το χρονοδιάγραμμα και η εκτέλεση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών της Intel θα μπορούσε να επηρεαστεί από τις αλλαγές στις προτεραιότητες της Intel για τη χρήση των μετρητών, όπως λειτουργικές δαπάνες, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές, καθώς και λόγω των αλλαγών στις ταμειακές ροές της εταιρείας και τις αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία.
 • Η εκτίμηση του συντελεστή φορολογίας βασίζεται στην τρέχουσα φορολογική νομοθεσία και στα εκτιμώμενα έσοδα. Ο συντελεστής φορολογίας ενδέχεται να επηρεαστεί από διεθνείς κανονισμούς σχετικά με το ποια κέρδη λογίζονται ως επιτευχθέντα και φορολογητέα, μεταβολές στις εκτιμήσεις των πιστώσεων, των οφειλών και των κρατήσεων, την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους από τις διάφορες φορολογικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής των τόκων και των κυρώσεων και την πιθανότητα τακτοποίησης αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
 • Κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις σε μετοχές και τόκους και άλλα, μπορεί να διαφέρουν από τις προσδοκίες ανάλογα με κέρδη ή ζημίες από την πώληση, ανταλλαγή, μεταβολή της εύλογης αξίας ή απόσβεση του χρέους και των επενδύσεων ιδίων κεφαλαίων, τα επιτόκια, τα ταμειακά διαθέσιμα και μεταβολές στην εύλογη αξία των μέσων παραγωγής.
 • Προϊοντικές ατέλειες ή αβλεψίες (αποκλίσεις από τις δημοσιευμένες προδιαγραφές) ενδέχεται να έχουν επίπτωση στα έξοδα, τον κύκλο εργασιών και την φήμη της εταιρείας.
 • Τα αποτελέσματα της Intel θα μπορούσαν να επηρεαστούν από την άσκηση προσφυγών ή ρυθμιστικά θέματα που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία, τους μετόχους, τους καταναλωτές, την αντιμονοπωλιακή πολιτική, ζητήματα αποκάλυψης και άλλα θέματα. Μια δυσμενής απόφαση θα μπορούσε να περιλαμβάνει χρηματικές αποζημιώσεις ή δικαστική εντολή που απαγορεύει στην Intel την κατασκευή ή την πώληση ενός ή περισσοτέρων προϊόντων, αποκλείοντας συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές, που επηρεάζουν την ικανότητα της Intel να σχεδιάζει τα προϊόντα της ή που απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση, όπως η χορήγηση υποχρεωτικών αδειοδοτήσεων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Τα αποτελέσματα της Intel θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος των εξαγορών και εκποιήσεων. Επίσης, κίνδυνοι σχετιζόμενοι με την πρόταση εξαγοράς της Altera περιγράφονται στην παράγραφο “Forward Looking Statements” στο δελτίο Τύπου της Intel ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2015, στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική αναφορά τους.

Μια λεπτομερής συζήτηση αυτών και άλλων παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Intel, περιλαμβάνεται στις ανακοινώσεις SEC της Intel, συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης έκθεσης της εταιρείας σύμφωνα με τη Φόρμα 10-Q και 10-Κ.

Παρουσίαση κερδών στο Διαδίκτυο

Η Intel πραγματοποίησε δημόσιο webcast στις 14:00 PDT στις 15 Ιουλίου στην ιστοσελίδα επενδυτικών σχέσεων στο www.intc.com . Μια επαναληπτική εκπομπή και δυνατότητα λήψης σε MP3 είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
Η Intel σχεδιάζει να παρουσιάσει τα κέρδη της για το τρίτο τρίμηνο του 2015 στις 13 Οκτωβρίου. Αμέσως μετά την παρουσίαση των κερδών, η εταιρεία σχεδιάζει να δημοσιεύσει ένα σχόλιο του Stacy J. Smith, εκτελεστικού αντιπροέδρου και γενικού οικονομικού διευθυντή (CFO), στο www.intc.com/results.cfm. Μια δημόσια παρουσίαση των κερδών της Intel μέσω Διαδικτύου θα ακολουθήσει στις 14:00 PDT στο www.intc.com.

Comments are closed.